Siniliblikad

Siniliblikate rühm on sobitusrühm 15-le lapsele, kellest osad vajavad kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskus) arendamist, sotsiaalsete oskuste õpetamist ning tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamist. Siniliblikate rühma lapsed on vanuses 2 – 7 eluaastat. 

Planeerimine ja tegevuste läbiviimine on liitrühmas paindlik. Püüame kinni pidada sellest, et iga alarühmaga saaks nädala jooksul läbitud ettenähtud tegevuste liigid ning lapsed omandaksid eakohaseid oskusi ja teadmisi. Soovime, et lapsed oleksid õppetegevuses uurijad ning õppimine toimuks põhinedes laste loomupärasele uudishimule.

 

Meie rühma reeglid:

·         Otsas mäng, ma pole lohe, panen asjad kokku kohe.

·         Vaikselt kõnnin üle toa, õues saan ma jooksuloa.

·         Enne sööki alati, pesen käsi seebiga.

·         Siis, kui käes on unetukk, olen voodis vait kui sukk.

·         Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.

·         Olen viisakas ja kraps, siis mul sõbraks iga laps.

·         Tere-tere ütlen sulle, tere-tere ütle mulle!

 

Meie rühma käesoleva õppeaasta eesmärgid:

·         Tervislikele harjumustele aluse panemine läbi rühma tavade ning erinevate õppetegevuste kaudu.

·         Erivajadustega laste mitmekülgne ja individuaalne arendamine, sh tiheda koostöö hoidmine logopeedi, psühholoogi, muusikaõpetajaga ning samuti ka koduga/vanemaga.

·         Lapse loomuliku arengu toetamine läbi loovuse, kujutlusvõime, huvide ja lapse enda omaalgatuse baasil.

·         Parendada kodu ja lasteaia koostööd: luua lastevanematega usalduslikud suhted, toetada ja nõustada neid õppe- ja kasvatusküsimustes ning kaasata neid rühma ürituste organiseerimisse.

 

Lisaks pöörame rohkem tähelepanu sellel õppeaastal ka rollimängu kujundamisele ja reeglimängude õpetamisele.